My Cart

Close

Terms of service

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
- elektronický obchod (e-shop) –
internetový portál www.fantastickeveci.sk
  
Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe tovarov v internetovom elektronickom obchode na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk, prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť s ručením obmedzeným Fantastické veci s.r.o., so sídlom Kominárska 137/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 099 016, DIČ: 2120953670, neplatca dane z pridanej hodnoty, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 134923/B, zastúpená konateľom Ing. Ľubošom Pajerským (ďalej len ako „Fantastické veci s.r.o.“ alebo len ako „predávajúci“). Adresa elektronickej pošty predávajúceho je: info@fantastickeveci.sk (ďalej len ako „e-mailová adresa predávajúceho“), telefónne číslo predávajúceho je: +421 232 262 493, pričom tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk

2. Tieto VOP, ako súčasť objednávky tovaru a uzatvorenej kúpnej zmluvy, sú vyhotovené v slovenskom jazyku a upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Fantastické veci s.r.o. ako predávajúcim tovaru na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, bližšie vymedzujú ich vzájomné práva a povinnosti. Ustanovenia článku 7 Reklamačný poriadok, záruka týchto VOP a článku 8 Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru týchto VOP sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania, a nie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom). Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a odstúpenie od zmluvy sa v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, spravujú príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).
 
Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k tovaru uvedenému a zobrazenému v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk 

2. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke pod doménouwww.fantastickeveci.sk – obchodná spoločnosť Fantastické veci s.r.o.

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaným užívateľom (zákaznícky účet) v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk a ktorá odoslala po vlastnej autorizácii prostredníctvom jej zákazníckeho účtu elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky www.fantastickeveci.sk

4. 
Elektronickou objednávkou tovaru sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci všetky požadované informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk, s cenou tohto tovaru, odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho pod doménou www.fantastickeveci.sk

5. 
Tovarom sa rozumejú produkty (výrobky) nachádzajúce sa v ponuke spoločnosti Fantastické veci s.r.o. pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk

6. 
Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie miesto (adresa) uvedené kupujúcim v objednávke ako adresa doručenia tovaru.

7. Zákaznícky účet. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu kupujúceho tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.                               
 
Článok 3
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky tovaru s označením (kliknutím na) na tlačidlo / ikonu OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom, a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s článkom 9 týchto VOP a na základe osobitného formulára Súhlas so spracúvaním osobných údajov a so zasielaním noviniek a informácií. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP.

2. Pri objednávke vyberie zákazník tovar z ponuky predávajúceho, vyplní objednávkový formulár (všetky objednávkovým formulárom predpísané údaje a náležitosti – druh tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia a pod.) a objednávku odošle. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci je povinný pri vypĺňaní objednávkového formulára uviesť pravdivé, úplné a aktuálne údaje a informácie.

3. Elektronická objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP, ktorý je určený predávajúcemu na prijatie v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa jeho doručenia predávajúcemu. Márnym uplynutím tejto lehoty bez prijatia (akceptácie) objednávky predávajúcim, sa objednávka automaticky zruší, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

4. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu záväzným e-mailom bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote podľa článku 3 ods. 3. týchto VOP. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia e-mailu predávajúceho o prijatí objednávky kupujúcemu. Uzavretú kúpnu zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe týchto VOP, písomnej dohody oboch strán alebo zo zákonných dôvodov.

5. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tovaru, ktorú považuje za pochybnú alebo neserióznu. Pochybnou alebo neserióznou objednávku sa na účely týchto VOP rozumie objednávka od kupujúceho, ktorý si nesplnil povinnosti pri predchádzajúcich objednávkach alebo pre neúplnosť, nejednoznačnosť alebo nepresnosť údajov v nej uvedených a pod. Predávajúci informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky odoslaním elektronickej pošty na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

6. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom), je oprávnený svoju objednávku zrušiť len do okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim v zmysle článku 3 ods. 4. týchto VOP.


Článok 4
Kúpna cena za tovar a platobné podmienky

1. Kúpne ceny tovarov sú zverejnené na stránke internetového obchodu pod doménou www.fantastickeveci.sk bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), nakoľko predávajúci nie je platcom DPH. Záväzná je cena tovaru zverejnená predávajúcim v čase odoslania objednávky kupujúcim. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny kupujúcim, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny (podľa faktúry) bez ohľadu to, kedy bol tovar dodaný a odovzdaný kupujúcemu. Toto dojednanie zmluvných strán sa vzťahuje na všetky aj čiastkové dodávky tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane vlastníctva predávajúceho. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) hradí kupujúci sám.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar v mene euro niektorým z nasledovných spôsobov platby, ktorý si kupujúci zvolí a vyznačí v objednávke tovaru:

a)bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho – IBAN: SK46 7500 0000 0040 2674 4698, SWIFT (BIC): CEKOSKBX, vedený: Československá obchodná banka, a.s. alebo vkladom hotovosti na bankový účet predávajúceho – IBAN: SK46 7500 0000 0040 2674 4698, SWIFT (BIC): CEKOSKBX, vedený: Československá obchodná banka, a.s. V tomto prípade vystaví predávajúci zálohovú faktúru na základe elektronickej objednávky odoslanej kupujúcim, ktorú mu doručí elektronicky spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre, t. j. najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v určenej lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, považuje sa objednávka kupujúceho za zrušenú.

 b)platba platobnou kartou kupujúceho; kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v určenej lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, považuje sa objednávka kupujúceho za zrušenú.
 c)platba cez platobný systém PayPal; kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech PayPal účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v určenej lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj PayPal účet, považuje sa objednávka kupujúceho za zrušenú.
 d)na dobierku; v tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu priamo poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.

3. Daňový doklad pri kúpe tovaru zasiela alebo odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, tento je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako doklad o kúpe tovaru, dodací a záručný list. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočítajú náklady dopravy. Informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese jeho objednávania, prepravné poplatky sú samostatne vyčíslené pri zadávaní objednávky kupujúcim a tiež v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim. Výška týchto poplatkov závisí od zvoleného spôsobu a lehoty dodania tovaru, jeho hmotnosti, výšky kúpnej ceny a spôsobu platby. Platba kupujúceho v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na adrese predajného miesta spoločnosti Fantastické veci s.r.o. je v súlade so zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení obmedzená do hodnoty objednávky v celkovej sume =5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) vrátane; platby v prospech predávajúceho nad uvedenú sumu sa kupujúci zaväzuje realizovať výlučne bezhotovostne.


Článok 5
Dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci na stránke internetového obchodu pod doménou www.fantastickeveci.sk pri zadávaní a odosielaní objednávky tovaru z možností ponúkaných predávajúcim. Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:
odoslanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti spolupracujúcej s predávajúcim (kuriér:
Slovak Parcel Service s.r.o.,Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
Slovenská republika, IČO: 31 329 217). Ak má predávajúci povinnosť odoslať tovar na miesto dodania určené kupujúcim, platí, že tovar bol odovzdaný predávajúcim a dodaný kupujúcemu v čase jeho odovzdania na prepravu.
 
Poštovné je zdarma (kupujúci neuhrádza poštovné) pri objednávke tovaru nad hodnotu =50,- EUR (slovom: päťdesiat EUR).

2. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v prípadoch zvolenia spôsobu platby za tovar kupujúcim v hotovosti pri osobnom odbere alebo na dobierku, ak pri tovare vyrábanému na mieru a podľa požiadaviek kupujúceho nebola dohodnutá dlhšia lehota. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uhradenia celej kúpnej ceny na základe zálohovej faktúry, v prípadoch zvolenia spôsobu platby za tovar kupujúcim bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho alebo vkladom hotovosti na bankový účet predávajúceho.

3. V prípade dočasnej nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predlžiť lehoty 14 (slovom: štrnásť) pracovných dní podľa článku 5 ods. 2. týchto VOP. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho (to neplatí v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ).

4. V prípade nedostupnosti tovaru majúcej za následok nemožnosť jeho dodania, ku ktorému došlo až po potvrdení objednávky tovaru predávajúcim, súhlasí kupujúci s tým, že predávajúci mu pri bezodkladnom informovaní o tejto skutočnosti ponúkne tovar obdobného charakteru. Ak nebude kupujúci s navrhovanou zmenou objednávky súhlasiť v primeranej lehote 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa jej doručenia a medzitým už došlo k zaplateniu kúpnej ceny, vráti mu predávajúci kúpnu cenu v lehote do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa doručenia zamietavej odpovede kupujúceho alebo od márneho uplynutia primeranej lehoty 10 (slovom: desiatich) dní.

5. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 

Článok 6
Prevzatie tovaru 

1. Tovar je pri jeho odoslaní na prepravu alebo pri osobnom prevzatí bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný, a to ešte pred otvorením balenia tovaru, vopred sa oboznámiť s minimálnou trvanlivosťou tovaru, odporúčaným dátumom spotreby tovaru, vlastnosťami tovaru, návodom na použitie tovaru a podmienkami použitia tovaru a súčasne skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho e-mailovou správou na adrese: info@fantastickeveci.sk a uviesť na prepravnom dokumente všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky a námietky kupujúceho nebudú predávajúcim akceptované.

2. Nebezpečenstvo škody, rýchleho zníženia akosti, rýchlej / náhodnej skazy a náhodného zhoršenia vlastností alebo použiteľnosti tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, kedy kupujúci preukázateľne prevezme všetky časti objednaného tovaru, t. j. písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom alebo v dôsledku tzv. vyššej moci.
 

Článok 7
Reklamačný poriadok, záruka

1. Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP zverejnených na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk

2. 
Kupujúci berie na vedomie, že pri niektorých druhoch tovaru je na obale tovaru už priamo výrobcom a / alebo predávajúcim uvedená minimálna trvanlivosť tovaru, odporúčaný dátum spotreby tovaru, vlastnosti tovaru, návod na použitie tovaru a podmienky použitia tovaru. Po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti tovaru a odporúčaného dátumu spotreby tovaru môže niektorý tovar stratiť svoju akosť, vymienené alebo výrobcom a / alebo predávajúcim deklarované vlastnosti a môže sa stať pre kupujúceho nepoužiteľný, čo kupujúci berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie. Kupujúci berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že zníženie akosti tovaru, strata vlastností tovaru alebo obmedzenie alebo strata použiteľnosti tovaru, ktoré vyplývajú z povahy tovaru, vlastností tovaru a zloženia tovaru a na ktoré bol výrobcom a / alebo predávajúcim vopred upozornený a ktoré boli uvedené na tovare, obale tovaru alebo návode pripojenom k tovaru, nie sú vadou tovaru a nezakladajú nároky kupujúceho z vád tovaru (napr. výmena tovaru a pod.); to platí v plnom rozsahu aj pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo rýchlej skaze. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a pred otvorením balenia tovaru vopred sa oboznámiť s minimálnou trvanlivosťou tovaru, odporúčaným dátumom spotreby, vlastnosťami tovaru, návodom na použitie tovaru a podmienkami použitia tovaru.

3. Záručná doba tovaru je v zmysle ustanovenia § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) stanovená na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo výrobcom a / alebo predávajúcim (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe (prevzatie tovaru), inak tieto práva zanikajú. Kupujúci berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na zníženie akosti tovaru, stratu vlastností tovaru alebo obmedzenie alebo stratu použiteľnosti tovaru, ktoré vyplývajú z povahy tovaru, vlastností tovaru a zloženia tovaru, na ktoré bol kupujúci vopred upozornený výrobcom a / alebo predávajúcim a ktoré boli uvedené na tovare, obale tovaru alebo návode pripojenom k tovaru.

4. 
Vady zjavné pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po jeho prezretí. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení vady tovaru zaslať predávajúcemu písomne na adresu: Fantastické veci s.r.o., Kominárska 137/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu: info@fantastickeveci.sk reklamáciu obsahujúcu presný a úplný opis vád tovaru. Predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie. Ak je reklamácia kupujúcim uplatnená osobne, vydá mu predávajúci potvrdenie o prijatí reklamácie pri jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplatnení reklamácie dohodne predávajúci s kupujúcim zaslanie alebo osobné predloženie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie v súlade so slovenským zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 250/2007 Z. z.“) ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6. Ak kupujúci (ako spotrebiteľ) reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.

7. Ak kupujúci (ako spotrebiteľ) reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8. Predávajúci sa zaväzuje vydať kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej uplatnenia, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho, je kupujúci povinný v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

9. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo skladovania, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, s ktorými predávajúci oboznámil kupujúceho pri dodaní tovaru.

 
Článok 8
Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade so slovenským zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar vrátený kupujúcim musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný spolu s príslušenstvom, zabalený a musia byť k nemu priložené všetky dokumenty vrátane dokladu o kúpe. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. (napr. predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom atď.).

2. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa článku 8 ods. 1. týchto VOP, je povinný: a) písomne zaslať predávajúcemu odstúpenie od zmluvy, uviesť dátum a číslo objednávky a číslo účtu pre vrátenie peňazí, a b) najneskôr do 14 (slovom: do štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla spoločnosti predávajúceho s použitím vhodného balenia, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy) alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu na predajnom mieste podľa článku 5 ods. 1 písm. b) týchto VOP.

3. Predávajúci je povinný za splnenia podmienok podľa článku 8 ods. 1. a 2. týchto VOP kupujúcim: a) prevziať tovar, b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar bankovým (bezhotovostným) prevodom na bankový účet uvedený kupujúcim v odstúpení od zmluvy alebo na rovnaký bankový účet, z ktorého bola platba za tovar uskutočnená alebo na adresu kupujúceho, ako rovnako i všetky ostatné platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe objednávky tovaru, resp. kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

4. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 102/2014 Z. z., úplné znenie zákona č. 102/2014 Z. z. a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvypodľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z. sú kupujúcemu prístupné predtým, ako odošle objednávku, na webovej stránke pod doménu www.fantastickeveci.sk a tvoria prílohy k týmto VOP.

5. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo rýchlej skaze.
 

Článok 9
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby predávajúceho v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru a kúpnej zmluvy (na účely evidencie kúpnych zmlúv, daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami a pod.). Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci odoslaním objednávky tovaru dobrovoľne udeľuje súhlas predávajúcemu na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o svojej osobe alebo o tretej osobe v poskytnutom rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a to na dobu platnosti kúpnej zmluvy, maximálne na dobu 5 (slovom: piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín výlučne v súvislosti s plnením povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a platnými právnymi predpismi Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Kupujúci stlačením tlačidla / ikony „súhlas“ na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.sk udeľuje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov a zároveň súhlas so zasielaním noviniek a informácií od spoločnostiFantastické veci s.r.o. a jej obchodných partnerov na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu (tzv. newsletter) alebo poštou na kupujúcim zadanú adresu.

3. Kupujúci môže predávajúceho kedykoľvek písomne požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o jeho osobe, písomným prejavom vôle adresovaným predávajúcim môže kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe a môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov a nakladania s nimi sú obsiahnuté v Pravidlách ochrany súkromia.
 

Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke spoločnosti Fantastické veci s.r.o. pod doménou www.fantastickeveci.sk odo dňa ich zverejnenia, ktorý je uvedený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na odlišnej úprave ich vzájomných vzťahov osobitnou písomnou dohodou. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo nahrádzať novými VOP tieto VOP s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase odoslania objednávky tovaru kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, kúpnu cenu za tovar uvedenú v ponuke predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.fantastickeveci.skaprepravné a súvisiace poplatky vyčíslené v objednávke tovaru odoslanej kupujúcim.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky tovaru riadne oboznámil s týmito VOP, že obdržal od predávajúceho úplné a zrozumiteľné informácie o tovare, že týmto VOP a informáciám o tovare v celom rozsahu porozumel a že s nimi výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky (napr. súd) niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

4. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, objednávku tovaru, resp. kúpnu zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 (slovom: piatich) rokov.

5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia výlučne predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

7. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť predávajúceho je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, telefón: 02 / 58 27 21 72, 02 / 58 27 21 04, fax: 02 / 58 27 21 70.

8. Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom znení, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Všetky spory, týkajúce sa objednávky a kúpnej zmluvy alebo s ňou súvisiace budú riešené prednostne rokovaním a dohodou účastníkov, v prípade nedosiahnutia dohody budú prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa slovenského Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z. v platnom znení.

9. Ak kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo obrátiť sa v záujme ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľných sporov“). Počas alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu kupujúci – spotrebiteľ a predávajúci spolupracujú so subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v záujme čo najskoršieho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je možné podať spôsobom určeným v ustanovení § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, môže začať konanie aj spôsobom uvedeným nižšie.

10. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava, Telefón: +421 2 5827 2132, Webová stránka: www.soi.sk, E-mail: info@soi.skInšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27, Telefón: +421 2 5827 2172,+421 2 5827 2104, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na webovej stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

11. V prípade spotrebiteľského sporu s cezhraničným aspektom má kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, Telefón: +421 905 528 477, Webová stránka: http://esc-sr.sk, E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

12. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy) s predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len ako „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

14.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 15.12.2020.
 
 
V Bratislave, dňa 15.12.2020


Fantastické veci s.r.o.
                                                            Ing. Ľuboš Pajerský – konateľ spoločnosti

 
 
Súhlas s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami kupujúci (používateľ) vyjadrí a potvrdí pri registrácii na portáli. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok používateľ vyjadrí a potvrdí svoj súhlas s ich zmenou pokračovaním vo využívaní služieb portálu po uverejnení zmeny všeobecných obchodných podmienok.